Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจบูรณาการติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

                         วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวินัย มะยมทองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้        นางสรงขล เกิดทองคำ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจบูรณาการติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไซด์งานก่อสร้างบริษัท ตงฮั้ว   บัวใหญ่ (1994) เลขที่ 44 บ้านนานิคมตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่ ในการตรวจครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สภ.บัวใหญ่ ผู้แทนนายอำเภอบัวใหญ่ และฝ่ายปกครองอำเภอบัวใหญ่เข้าตรวจติดตามการจ้างงานแรงงานต่างด้าวและการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า ลูกจ้างต่างด้าว จำนวน 11 คน  เป็นสัญชาติเมียนมา ทั้งหมด โดยมีการจัดสถานที่พักอาศัย (แคมป์ที่พัก) เพื่อให้ลูกจ้างพักอาศัยด้วย ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในแคมป์คนงานให้ชัดเจน การห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว การควบคุมดูแลสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมบริเวณ  ที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้ออื่นๆ ทั้งในบริเวณสถานที่ก่อสร้างและสถานที่พักอาศัยของลูกจ้าง และกำชับให้มีผู้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจจะพิจารณาสั่งปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไป

TOP