Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “การกำจัดวัชพืชลอกคลองน้ำธรรมชาติ”

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

                     วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกติดตามให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “การกำจัดวัชพืชลอกคลองน้ำธรรมชาติ” ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน

TOP