Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ

pll_content_description

                เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุชาติ วิชชาวุธ  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้นายวิชัย คำมุลตรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา , กอ.รมน. , ตำรวจภูธรอำเภอครบุรี และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) เวลา 09.00 น. ณ บมจ.น้ำตาลครบุรี ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา มีลูกจ้าง 1,141 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว ต่อมาเวลา 13.30 น. ณ บ้านนายภาคภูมิ หลุดกระโทก ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กิจการไร่อ้อยไร่มันสำปะหลัง มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 15 คน เป็นแรงงานเด็ก 1 คน และเวลา 15.00 น. ณ บ้านนายเรียะ ชิมรัมย์   ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กิจการไร่อ้อย มีแรงงานไทย 8 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 3 คน เป็นแรงงานเด็ก 1 คน ตรวจการจ้างแรงงาน  สิทธิประโยชน์ , ใบอนุญาตทำงานและใบคัดกรองแล้ว  ผลการตรวจทั้งสามแห่งถูกต้องตามกฎหมายและไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ ชุดตรวจบูรณาการฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

TOP