Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ

pll_content_description

    เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. แรงงานจังหวัดนครราชสีมา (นายสุชาติ วิชชาวุธ) นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 13 คน 

 

 

 

 

 

 

 

TOP