Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของคนงานไทย

pll_content_description

  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะนักวิชาการแรงงานชำนาญการ มอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 11,740.94 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ให้แก่นายจิณตชัย กล้าพิมาย เป็นเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน โดยทำการมอบตั๋วแลกเงินฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

 

TOP