Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของคนงานไทย

pll_content_description

   เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ มอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 11,772.89 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ให้แก่นายสาริน ตุ้มพิมาย และมอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 12,407 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดบาท) ให้แก่นายวชิระ ปัสสา  เป็นเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน โดยทำการมอบตั๋วแลกเงินฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา</span

   เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ มอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 11,772.89 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ให้แก่นายสาริน ตุ้มพิมาย และมอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 12,407 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดบาท) ให้แก่นายวชิระ ปัสสา  เป็นเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน โดยทำการมอบตั๋วแลกเงินฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

 

 

TOP