Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด

pll_content_description

                  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด

                  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด “วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดนครราชสีมา  พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส) และเกียรติบัตรโรงงานสีขาวประจำปี 2564” ณ ห้องประชุมชิตี้พาร์ค แกรนด์บอลลูม  โรงแรมชิตี้พาร์ค ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา

TOP