Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

pll_content_description

          วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “ทำความสะอาดขอบสระวัดบุกล้วย” ณ วัดบุกล้วย ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกลไกลอาสาสมัครแรงงาน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

TOP