Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ชาวบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 กิจกรรม

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเสกสรรค์  สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ชาวบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ดังนี้

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ดำเนินการวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2 กิจกรรม

1.การผูกผ้าในงานพิธี ณ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2.การทำอาหารไทย ณ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ดำเนินการวันที่ 28 – 30 มิถุนายน จำนวน 1 กิจกรรม

1.หลักสูตร การแปรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ต่างๆ ประชาชนวัยแรงงานที่ประสบความเดือดร้อนด้าอาชีพ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสิ้น จำนวน 56 คน

ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

TOP