Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

pll_content_description

                                   วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเสกสรรค์ สายอ่อน ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “การกำจัดวัชพืชลอกคลองน้ำธรรมชาติ” ณ ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกลไกลอาสาสมัครแรงงาน มีการจ้างงานแรงงาน 27 คน และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

TOP