Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นพับ

แนะนำบริการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

บริการประชาชนกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครราชสีมา

การรับเรื่องร้องทุกข์และติดตามสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบอำเภอเมืองนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบอำเภอประทาย

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบอำเภอสูงเนิน

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบอำเภอโนนสูง

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบอำเภอครบุรี

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบอำเภอคง

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบอำเภอสีดา

TOP