Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2564

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 14 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

                     วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม จปฐ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

TOP